VEELGESTELDE VRAGEN

Wat mag een werkgever, als een werknemer zich ziek meldt, vragen en registreren?

 

 • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
 • de vermoedelijke duur van het verzuim;
 • de lopende afspraken en werkzaamheden;
 • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
 • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
 • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

De gegevens die een werkgever mag verwerken, naast de gegevens van de ziekmelding, zijn de gegevens die de bedrijfsarts/arbodienst aan hem heeft verstrekt over:

 • de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);
 • de verwachte duur van het verzuim;
 • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen);
 • eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

Ben ik als werkgever verplicht een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden?

Ja, artikel 18 van de Arbowet legt werkgevers de verplichting op om PMO aan hun werknemers aan te bieden: De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht gezondheidsklachten te signaleren. Deelname van de werknemer aan het PMO is vrijwillig.

Wat is een basiscontract, en hoe kom ik daaraan?

De Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin zijn de minimale afspraken over de dienstverlening vastgelegd. Neemt u contact op met onze accountmanager die u over de diverse abonnement soorten kan informeren.

Mag een verzuimende werknemer op vakantie?

De bedrijfsarts kan beoordelen of de vakantie op medische gronden schadelijk is voor het herstel. De bedrijfsarts bepaalt niet voor de werkgever en de werknemer. Deze beslissing nemen zij uiteindelijk zelf. De informatie van de bedrijfsarts is een advies. Als vakantie het herstel niet in de weg staat, zijn de wensen van de werknemer leidend. Tenzij de werkgever daaraan geen gehoor kan geven wegens gewichtige redenen. Bijvoorbeeld omdat er onderbezetting ontstaat. De vakantieregeling staat in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:638. Er kan van worden afgeweken als er in de arbeidsovereenkomst of CAO een andere regeling is opgenomen. 

Vanaf welk aantal werknemers moet ik een RI&E uitvoeren?

Elke werkgever moet een arbobeleid voeren. Dat staat in artikel 5 van de Arbowet. De basis van dit beleid wordt gevormd door de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunt u in kaart te brengen welke risico’s in uw bedrijf voorkomen. Want pas als u weet welke risico’s er zijn, kunt u de juiste maatregelen treffen. De RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. 

Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:

 • alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;
 • het bedrijf minder dan 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een door het Steunpunt RI&E erkende branche-RI&E of gebruik maakt van een branche-RI&E die in de CAO is opgenomen.

De Inspectie SZW controleert of uw RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Mijn medewerker verzuimt t.g.v. het Covid-19 virus, moet ik die wel of niet ziekmelden?

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. De bijlage is een handig hulpmiddel om te bepalen in welke situaties u de werknemer kunt ziekmelden.

Download hier de infosheet.

Hoe lang moet een werkgever bij ziekte loon doorbetalen?

Als een zieke medewerker niet in staat is om zijn werk te doen, dan heeft de werkgever maximaal 104 weken een loondoorbetalingsplicht. Als de medewerker ziek uit dienst gaat, neemt het UWV de loondoorbetaling over.

Wat is WIA, WGA en IVA?

WIA
WIA staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Wanneer u door ziekte niet of minder kan werken, kan het recht op een WIA-uitkering ontstaan. Na 104 weken (2 jaar) verzuim wordt dit dan beoordeeld. Dit recht wordt verleend indien 65% of minder van het oude loon verdiend kan worden. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen; WGA-uitkering en IVA-uitkering.


WGA
WGA staat voor ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’. Indien er na verzuim van 2 jaar of langer wordt vastgesteld dat een persoon (in de toekomst) zou kunnen werken, kan het recht op een WGA-uitkering verleend worden. Dit wordt vastgesteld tijdens de WIA-beoordeling.


IVA
IVA staat voor ‘Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten’. Indien er na verzuim van 2 jaar of langer wordt vastgesteld dat een persoon niet of nauwelijks meer kan werken, kan het recht op een IVA-uitkering verleend worden. Dit wordt tevens vastgesteld tijdens de WIA-beoordeling.  

Wat is een second opinion van de bedrijfsarts?

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst, bedrijf of inrichting dan de eerste bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies. Bedrijfsartsen moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.

Wat is een deskundigenoordeel van het UWV?

Het deskundigenoordeel is een oordeel over de re-integratie. Daarin geeft het UWV een oordeel over de volgende situaties:

 • Kan de werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen?
 • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
 • Is het werk, binnen of buiten het bedrijf, dat de werknemer moet doen passend?
 • Heeft de werkgever genoeg gedaan aan de re-integratie van de werknemer?
 • Kan de werkgever het veelvuldig ziekteverzuim van de werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van de werknemer wordt aangepast? Of door de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door scholing?

Het deskundigenoordeel is een momentopname. Het geeft geen advies over hoe de werkgever de re-integratie verder kan aanpakken. Omdat het deskundigenoordeel geen formele beslissing is, kan er geen bezwaar tegen gemaakt worden.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Heb je een specifieke vraag laat het ons weten via het contactformulier of nemen daarvoor contact met je op.